శ్రీ అమ్మవారి పేరిట జగత్కళ్యాణం అనే పేరుతో పీఠమును స్థాపించుటకు సంకల్పం.

శ్రీ అమ్మవారి పేరిట జగత్కళ్యాణం అనే పేరుతో పీఠమును స్థాపించుటకు సంకల్పం.

1 thought on “శ్రీ అమ్మవారి పేరిట జగత్కళ్యాణం అనే పేరుతో పీఠమును స్థాపించుటకు సంకల్పం.”

  1. Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post